Statut

STATUT

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

 

W CZARNEJ

R o z d z i a ł   I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Czarnej zwane dalej OSP.
 2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r.  – Prawo         o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z  24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. nr 147,          1229 tekst jednolity ze zm.),  a  także niniejszego statutu.
 3. Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.
 4. Siedzibą OSP jest Czarna 591

 • 2

 1. Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą, miejscowości położone w gminie oraz w rejonie pomocy wzajemnej.
 2. Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej

 • 3

 1. Ochotnicza straż pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła           i flagi organizacyjnej.

 • 4

Działalność OSP  opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia  swoich spraw OSP  może  zatrudniać pracowników.

R o z d z i a ł   I I

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 • 5

 1. Celem stowarzyszenia jest:
 • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
 • branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk  i zdarzeń.
 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
 • rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

 • 6

 1. Zadania i cele wymienione w § 5 ochotnicza straż pożarna realizuje przez:
 • organizowanie zespołów do ustalania stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej oraz przygotowywania informacji  o powyższym.
 • przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
 • organizowanie, spośród swoich członków,  pododdziałów pożarniczych.
 • prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.
 • organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
 • organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.
 • organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
 • prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

R o z d z i a ł   I I I

 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 • 7

Członkowie OSP dzielą się na:

 • członków zwyczajnych, w tym członków młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.
 • 8

 1. Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:
 • pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy  mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych,
 • małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą przedstawicieli ustawowych małoletni poniżej  16 lat,
  jeżeli  deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji celów OSP

 • 9

Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie następującej treści: „W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć                w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”.

 • 10

 1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która skończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych, jeśli ma mniej niż 16 lat, i złożyła przyrzeczenie.
 2. Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do 18 lat  przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.
 3. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych nie biorą udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych przez OSP.

 • 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • wybierać i być wybieranymi do władz OSP z wyjątkiem małoletnich poniżej 16 lat.
 • uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu.
 • wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP.
 • korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
 • używać munduru, dystynkcji i odznak.

 • 12

 Do obowiązków członka zwyczajnego  należy:

 • aktywne uczestniczenie w działalności OSP.
 • przestrzeganie postanowień niniejszego statutu jak też regulaminu i uchwał władz OSP.
 • podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym.
 • dbanie o mienie OSP.
 • regularne opłacanie  składek  członkowskich.

 • 13

Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych tworzy się jednostkę operacyjno-techniczną.

 • 14

Członkostwo ustaje na skutek:

 • skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego,
 • skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach:
 1. rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie.
 2. nie usprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia.
 3. śmierci członka.
 • wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach:
 1. prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem.
 2. popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP.
 • przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt. 2 i w ust. 3 zarząd umożliwia członkowi OSP złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu zarządu.
 • od uchwały zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 i ust. 3, członek OSP może odwołać się w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu do walnego zebrania, którego uchwała jest ostateczna.
 • do czasu rozpatrzenia odwołania członek  zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych  niniejszym statutem.
 • skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP.

 • 15

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP.
 2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

 • 16

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna , bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie OSP.
 2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.
 3. Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w walnym zebraniu.

R o z d z i a ł   I V

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 17

Władzami OSP  są:

 • walne zebranie członków,
 • zarząd,
 • komisja rewizyjna.
 • 18

 1. Uchwały władz OSP zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.
 2. Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP, wystąpienia ze Związku OSP RP oraz w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości powinny być podjęte w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 • 19

 1. Wybory władz OSP  odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.
 2. Kadencja władz OSP trwa 5 lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.
 3. Nie można łączyć funkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej.

 1. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 • 20

 1. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą OSP.
 2. Do kompetencji walnego zebrania członków, oprócz innych spraw wymienionych     w niniejszym statucie, należy:
 • wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności OSP.
 • wysłuchanie sprawozdania komisji rewizyjnej z działalności OSP.
 • udzielenia absolutorium zarządowi OSP.
 • uchwalenie programu działania i budżetu OSP.
 • wybór, spośród siebie zarządu w liczbie 7 osób, z zachowaniem większości osób pełnoletnich.
 • wybór spośród siebie komisji rewizyjnej, w liczbie 3 osób.
 • uchwalenie statutu OSP lub jego zmianę.
 • ustalanie wysokości składki członkowskiej.
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia.
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP.
 • wybieranie spośród siebie delegatów w skład władz Związku OSP RP.
 • podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP.
 • nadawanie członkostwa honorowego OSP.
 • podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP.

 • 21

 1. Walne zebranie członków OSP może być zwyczajne, sprawozdawcze oraz nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne walne zebranie członków OSP jest  zwoływane raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.
 3. Zwyczajne walne zebranie członków i walne zebranie sprawozdawcze zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 • 22

 1. Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP zwoływane jest przez zarząd OSP:
 • z własnej inicjatywy,
 • na żądanie komisji rewizyjnej OSP,
 • na żądanie ½ (połowy) liczby członków
 1. Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.
 2. Porządek nadzwyczajnego walnego zebrania, spośród spraw określonych w § 20 ust. 2 ustala władza lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.
 3. Nadzwyczajne walne zebranie OSP może odwołać członka zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać w to miejsce innego członka zarządu lub komisji rewizyjnej na czas do odbycia zwyczajnego walnego zebrania.

 • 23

Przebieg walnego zebrania OSP oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

 1. ZARZĄD

 • 24

 1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik sprawuje funkcję
 2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3  ustalonego składu.

 • 25

Do zadań zarządu należy:

 • reprezentowanie interesów OSP.
 • realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania.
 • zwoływanie walnego zebrania.
 • niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie zarządu  i komisji rewizyjnej.
 • udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu.
 • opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie opracowań z ich wykonania walnemu zebraniu.
 • zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych.
 • przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.
 • przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.
 • tworzenie jednostek operacyjno-technicznych.
 • organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych.
 • dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.
 • rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.
 • wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu.

 • 26

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje pracami zarządu.

 • 27

Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale           i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.

 • 28

Umowy, akta oraz pełnomocnictwa  i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

 • 29

Naczelnik  kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów       i poleceń.

Do naczelnika należy:

 • Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych.
 • Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP.
 • Czuwanie  nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.
 • Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą.
 • Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych.
 • Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.
 • Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

 • 30

Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:

 • pochwałę ustną,
 • pochwałę w rozkazie naczelnika ,
 • wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,
 • sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

 • 31

Za niewłaściwe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

 • upomnienie ustne,
 • nagana w rozkazie naczelnika ,
 • wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

 1. KOMISJA REWIZYJNA

 • 32

 1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
 • przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej                  i opłacania składek członkowskich.
 • składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.
 • przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.
 • wnioskowanie o udzielenie zarządowi absolutorium.
 1. Komisja rewizyjna OSP może dokooptować do swojego składu nowych członków, na miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu.

 • 33

Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

 • 34

Członkowie  komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

 

 

 

R o z d z i a ł  V

MAJATEK I FUNDUSZE OSP

 • 35

 1. Majątek i fundusze OSP powstają z:
 • składek członkowskich,
 • dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
 • dochodów z majątku i imprez,
 • ofiarności publicznej,
 • wpływów z działalności gospodarczej.

 • 36

OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych         w odrębnych przepisach. Dochód  z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków OSP.

R o z d z i a ł   V I

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

 • 37

Zmianę  statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie członków  większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

 • 38

 1. Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie OSP  może składać zarząd OSP   z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej ½ ogólnej liczby członków.
 2. Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

 • 39

 1. W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania, uchwałę                       o rozwiązaniu OSP  podejmuje sąd rejestrowy, ustalając jednocześnie komisję likwidacyjną.
 2. Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Gminy Czarna. Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.