Podstawy prawne

Podstawowe akty prawne w oparciu których funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna
w Czarnej to:

 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
  (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.)
 • Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
  (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z późn. zm.)
 • Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
  (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 96 poz. 667 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu
  ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. z 1999 r. Nr 111 poz. 1311)

Działalność ratowniczo-gaśnicza, jest podstawowym zadaniem i podstawą do funkcjonowania organizacji jaką jest Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej. Zadania z zakresu tej działalności wykonuje Jednostka Operacyjno-Techniczna powołana w ramach struktur jednostki, w oparciu o własne zasoby ludzkie i sprzętowe. Więcej informacji na temat działalności JOT-u znajdziesz w zakładce Jednostka Operacyjno-Techniczna

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej w tym Zarząd oraz członkowie Jednostki Operacyjno-Technicznej za swoją pracę i czas poświęcony na działania ratownicze, prewencyjne, ćwiczenia, szkolenie, badania lekarskie i inne akcje społeczne na rzecz bezpieczeństwa publicznego  i organizacji nie pobierają żadnego wynagrodzenia. Jedynymi osobami pobierającymi świadczenia pieniężne są kierowcy-konserwatorzy, po jednym na każdy samochód. Do ich obowiązków należy bieżąca konserwacja i przeglądy sprzętu i wyposażenia biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Są oni zatrudnieni na podstawie umowy-zlecenia z Gminą Czarna w wymiarze (6godz/mies?).
Gmina realizując obowiązki ustawowe ma obowiązek dbać o należyty stan i poziom ochrony przeciwpożarowej na swoim terenie, poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania kosztów utrzymania budynków, pojazdów, zakupu sprzętu i wyposażenia, przeprowadzanych badań lekarskich i opłat związanych z ubezpieczeniem strażaków ratowników od następstw nieszczęśliwych wypadków.