ZAPYTANIE OFERTOWE – 30.07.2018r.

Dostawa sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej, realizowanej w ramach dotacji MSWiA na  wykonanie zadania publicznego pod tytułem: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” – 30.07.2018r.


Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej
37-125 Czarna 591,
NIP: 815-16-31-607, REG: 691538141
tel: 533 339 112
e-mail: [email protected]

 

Zapytanie Ofertowe

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej zwraca się z prośbą o złożenie oferty  na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Dostawa sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej w zakresie:

 1. Sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej:

  prądownica wodna typu turbo z nakładką pianową
  Specjalnego wymagania: 
  – Regulowana wydajność 100-200-300-400 l/min.
  – Funkcja płukania zanieczyszczeń.
  – Płynna i precyzyjna regulacja kształtu strumienia.
  – Znacznik/wypustka na pierścieniu wydajności
  – Metalowe wykonanie rękojeści i rączki zaworu
  – Łożyskowanie nastawy wydajności
  – Nasada W52
  – Nakładka dedykowana do prądownicy, (po zmontowaniu musi stanowić integralną całość umożliwiając skuteczne prowadzenie działań)
 2. Wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy:
  pas strażacki z zatrzaśnikiem, 2 kpl. 
           Specjalnego wymagania: pas strażacki w rozmiarze „M”
  podpinka linkowa, 2 szt.  

  Termin złożenia oferty do dnia:                                             4.08.2018 r.Termin realizacji zamówienia do dnia:                               31.08.2018 r.

  Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy

  Kryterium oceny ofert – cena 100 %


  Uwagi co do przedmiot zamówienia
  :

  • W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszty dostawy do zamawiającego.
  • Wszystkie towary objęte dostawą muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia na podstawie obowiązujących przepisów.
  • Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia będzie używany podczas działań ratowniczo-gaśniczych i musi spełniać wszelkie wymagania stawiane dla tego typu sprzętu na podstawie obowiązujących przepisów.
  • Wszystkie elementy stanowiące przedmiot niniejszego zapytania, muszą być fabrycznie nowe

   

  Ofertę prosimy dostarczyć pocztą, e-mailem bądź osobiście na adres podany w zapytaniu. Osobiste dostarczenie oferty możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

  Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej, zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności losowych mogących negatywnie wpłynąć na przebieg postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty.  Protokół zamówienia publicznego
  którego wartość mieści się w granicach
  do 30 tys. euro 

  1. Zamawiający :

  Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej
  37-125 Czarna 591,
  NIP: 815-16-31-607, REG: 691538141
  tel: 533 339 112
  e-mail: [email protected]

  1. Przedmiot zamówienia :

   Dostawa sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej
  w zakresie:

  • Sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej:

   prądownica wodna typu turbo z nakładką pianową
  Specjalnego wymagania: 
  – Regulowana wydajność 100-200-300-400 l/min.
  – Funkcja płukania zanieczyszczeń.
  – Płynna i precyzyjna regulacja kształtu strumienia.
  – Znacznik/wypustka na pierścieniu wydajności
  – Metalowe wykonanie rękojeści i rączki zaworu
  – Łożyskowanie nastawy wydajności
  – Nasada W52
  – Nakładka dedykowana do prądownicy, (po zmontowaniu musi stanowić integralną całość umożliwiając skuteczne prowadzenie działań)

  • Wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy:

     – pas strażacki z zatrzaśnikiem, 2 kpl. 
           Specjalnego wymagania: pas strażacki w rozmiarze „M”

   podpinka linkowa, 2 szt.  

  1. Szacunkowa wartość zamówienia:

  Na podstawie rozpoznaniu rynku w zakresie cen na dostawę wyżej wymienionego asortymentu, dokonaną przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie jako bezpośredniego dysponenta dotacji MSWiA, ustalono, że łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi   1549,60 zł.  Netto (1906,00 zł brutto), co stanowi równowartość
  359,39 euro (1 euro = 4,3117 zł.) co ustalono  na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2477).

  1. W dniu 30.07.2018r. treść zapytania zamieszczono na stronie internetowej: www.ospczarna.org.pl /przeprowadzono rozeznanie rynku drogą telefoniczną lub wykorzystując katalogi, cenniki, strony internetowe itp.*. Termin składania ofert ustalono na dzień 4.08.2018r. Oferty można było kierować  pocztą, e-mailem bądź osobiście na adres podany w zapytaniu. Osobiste dostarczenie oferty uwarunkowane było wcześniejszym uzgodnieniem terminu.

   

  1. Zestawienie uzyskanych ofert na realizację zamówienia wraz z kryteriami oceny (cena oraz inne kryteria określone w zapytaniu): Cena – 100%.

  Na zapytanie ofertowe odpowiedziała jedna firma, która swoją ofertę przesłała za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: [email protected].

   

  Lp. Nazwa oferenta Wartość netto VAT Wartość brutto
  1. Kadimex Region Południe

  Mirosław Łakomy  

  Zawada 103

  33-112 Tarnowiec

   

  1549,59 zł

   

  356,41 zł

   

  1 906,00 zł

   

  1. Wynik Postępowania :

  Najkorzystniejsza oferta została złożona przez:

  Kadimex Region Południe
  Mirosław Łakomy
  Zawada 103
  33-112 Tarnowiec

  za cenę –  1549,59 zł netto (1 906,00 zł brutto).

   

  1. Uzasadnienie wyboru wraz z propozycją udzielenia zamówienia :

  Oferta Firmy Kadimex Region Południe Mirosław Łakomy, Zawada 103, 33-112 Tarnowiec, spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i jest jedyną złożoną w odpowiedzi na skierowane zapytanie. Cena za oferowany asortyment wpisuje się w wartość ustaloną w Notatce z Ustalenia wartości przedmiotu zamówienia.
  Wobec powyższego proponuje się udzielić zamówienia w/w Dostawcy.