Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej, informuje wszystkich swoich członków, że
w dniu 2 marca 2019 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Czarnej o godz. 17.00 rozpocznie się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej za rok 2018.

W związku z powyższym, prosimy wszystkich członków o punktualne i niezawodne przybycie.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz składów komisji.
 3. Przyjęcie porządku zebrania
 4. Sprawozdanie z działalności w roku 2018 oraz przedstawienie projektu planu działalności na rok bieżący.
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2018r. oraz przedstawienie  projektu planu finansowego na rok bieżący.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Dyskusja.
 8. Absolutorium dla zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej za okres sprawozdawczy.
 9. Europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych tzw. RODO
 10. Wniosek o przekazanie na rzecz Gminy Czarna działki będącej własnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej
 11. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 12. Wolne wnioski.
 13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 14. Zakończenie zebrania.