Zapytanie ofertowe – 04.09.2023 r.

Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach zadania pod nazwą:

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Czarna celem zwiększenia potencjału technicznego.

 

Czarna, dnia 04.09.2023 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej
37-125 Czarna 591
NIP: 815-16-31-607, REG: 691538141
tel: 533 339 112
e-mail: [email protected]

ZAPYTANIE OFERTOWE

Do: Dostawcy sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej zwraca się z prośbą o złożenie oferty  na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Dostawa sprzętu i wyposażenia w ramach zadania pod nazwą:

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Czarna celem zwiększenia potencjału technicznego.

Zakres przedmiotowy dostawy:

 1. Ubranie specjalne – 2 kpl
  Cechy szczególne(minimalne wymagania): 

 

   • ubranie minimumtrzczęściowe (spodnie i kurtka)
   • tkanina zewnętrzna – 60% nomex –antystatyk / 40% viscoseFR 
   • membrana – 50% PE / 50% PUFR 
   • bariera termiczna – 100% nomex 
   • podszewka -50 % nomex / 50% viscoseFR
   • dwa poziomy ochrony w zakresie: przenikania ciepła (płomień i promieniowanie), odporność na przesiąkanie wody i opór pary wodnej.
   • specjalne wkłady ochronne (poduszki aramidowo-powietrzne), zmniejszające nacisk szelek noszaka, oraz pozwalają na swobodny odpływ pary na boki
   • świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB
 1. Rękawice specjalne pożarnicze – 4kpl.
  Cechy szczególne(minimalne wymagania): 

   • techniczno – użytkowe pkt. 1.7. (Rękawice specjalne) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 143. poz. 1002).
   • Normy EN 659 Rękawice ochronne dla strażaków.
   • Normy EN 420 Rękawice ochronne. Wymagania ogólne.
   • Normy EN 388 Rękawice ochronne chroniące przed zagrożeniem mechanicznym.
   • Rozporządzenia MSWiA z dnia 1 października 2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021.1795).
   • Rękawice specjalne pięciopalczaste wykonanych z tkaniny.
 2. Buty specjalne gumowe – 2 pary
  Cechy szczególne(minimalne wymagania)

   • świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB

 

Termin złożenia oferty do dnia: 15.09.2023r.

Termin realizacji zamówienia do dnia:  13.10.2023 r.

Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Uwagi co do przedmiot zamówienia:

 • W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszty dostawy do zamawiającego. Zapis nie obowiązuje dostawców gwarantujących odbiór zamówienia w swojej siedzibie z zastrzeżeniem że znajduje się ona w promieniu maksymalnie 25 km od siedziby zamawiającego.
 • Wszystkie towary objęte dostawą muszą posiadać odpowiednie certyfikaty
  i dopuszczenia na podstawie obowiązujących przepisów.
 • Sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia będzie używany podczas działań ratowniczo-gaśniczych i musi spełniać wszelkie wymagania stawiane dla tego typu sprzętu na podstawie obowiązujących przepisów.
 • Wszystkie elementy stanowiące przedmiot niniejszego zapytania, muszą być fabrycznie nowe

 

Ofertę prosimy dostarczyć pocztą, e-mailem bądź osobiście na adres podany w zapytaniu. Osobiste dostarczenie oferty możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej, zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności losowych mogących negatywnie wpłynąć na przebieg postępowania i wybór najkorzystniejszej oferty.